Mushemba Foundation

Vedtægter for Mushemba Foundation

Vedtægter for foreningen er noget der er grundlæggende og fastlagt ved stiftelsen af Mushemba Foundation

 1. Foreningens navn:
  Foreningen navn er AKO Mushemba Foundation Danmark. Foreningens hjemsted er Tønder Kommune. AKO Mushemba Foundation Danmark er tilknyttet AKO — Aktive Kristnes Omsorgsarbejde og arbejder ud fra et kristent værdigrundlag.Foreningen er en selvstændig juridisk enhed med eget økonomisk grundlag. Foreningen er en almindelig forening.
 2. Foreningens formål er:
  At støtte Mushemba Foundations arbejde i Tanzania Herunder:

  • At indsamle midler til udsatte familier, som har deres børn på Trinity School i Bukoba.
  • At indsamle midler til konkrete projekter på Trinity School i Bukoba og under Mushemba Foundation.
  • At hjælpe udsatte familier i Tanzania.
  • Gennem oplysningsaktiviteter at skabe forståelse for og støtte til Mushemba Foundations arbejde. Bestyrelsen er forpligtede til at kontrollere at de indsamlede midler anvendes i overensstemmelse med gavens formål.
 3. Medlemmer
  Som personligt medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig Mushemba Foundations formål, og som ønsker at bidrage til Mushemba Foundations arbejde. Som medlem betales der kontingent.
 4. Medlemsforhold
  Såfremt en bidragsyder ikke mere ønsker at støtte foreningens formål, bliver man automatisk meldt ud af foreningen.Ethvert medlem kan altid melde sig ud af foreningen med øjeblikkelig virkning. Dette skal ske skriftligt.Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder medlemsskabets forpligtelser jf. 53, eller som handler til skade for foreningen.
 5. Generalforsamlingen
  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Hertil har alle gyldige medlemmer adgang.Indkaldelse til generalforsamling — ordinær eller ekstraordinær — sker skriftligt med mindst 14 dages varsel via mail eller pr. post.Forslag, som ikke er anført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor eventuelle forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent og protokolfører
  2. Beretning om det forløbende år
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
  5. Valg af revisorer og suppleant
  6. Behandling af indkommende forslag
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Evt.

  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne af bestyrelsen fremsætter skriftlig forlangende herom, ledsaget en skriftlig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen ind for 1 måned efter modtagelsen af begæringen, og dagsorden skal udsendes med indkaldelsen.

  På generalforsamlingen førers en protokol over det passerede, som underskrives af dirigent og protokolfører.

 6. Stemmeret og afstemning
  De på generalforsamlingen fremmødte medlemmer har hver 1 stemme. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelse ved simpelt flertal.Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer og desuden skal 2/3 af medlemmerne være repræsenteret, ved den pågældende generalforsamling. Såfremt kun den første men ikke den anden af disse to forudsætninger er opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
 7. Bestyrelsen
  Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5 medlemmer. 2 medlemmer; Lea og Josephat Knudsen Mushemba er initiativtagere og stiftere af Mushemba Foundation Danmark.Lea og Josephat Knudsen Mushemba er automatisk medlemmer af bestyrelsen i Danmark, så længe foreningen eksisterer, og dermed ikke på valg.3 medlemmer vælges på generalforsamlingen. Desuden vælges 1 suppleant. Valgbar er kun foreningens medlemmer.Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.Posten som sekretær og kasserer kan besættes med personer udenfor den på generalforsamlingen valgte bestyrelse.Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede.Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.Valgperioden er på 2 år for medlemmer også for suppleanten — genvalg kan finde sted. I lige år vælges to medlemmer og i ulige år et medlem og en suppleant.

  Fratræder et medlem af bestyrelsen inden for valgperioden, indtræder suppleanten indtil førstkommende generalforsamling, hvor et nyt bestyrelsesmedlem vælges.

  Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne, og kan efter eget skøn afholde nødvendige udgifter til administration.

  Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang ansætte lønnede medarbejdere.

  Som medlem af bestyrelsen — og som ansat — har man ikke stemmeret i sine egne løn- og ansættelsesforhold.

  Bestyrelsen har arbejdsgiverforpligtigelsen for eventuelle ansatte. Bestyrelsen indstiller ansattes løns størrelse til godkendelse på generalforsamlingen.

 8. Tegningsret
  Foreningen tegnes af formanden og to medlemmer af bestyrelsen i foreningen. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning eller betaling af udgifter i forbindelse med en daglig drift.
 9. Regnskab
  Foreningens regnskab følger kalenderåret. Bestyrelsen gennemgår foreningens regnskab hvert kvartal.Det årlige overskud, der måtte forekomme, kan ikke udbetales til medlemmerne.Revision af regnskaberne foretages af de på generalforsamlingen valgte revisorer.Årsregnskabet underskrives af revisorerne og kassereren. En kopi af regnskabet sendes til Aktive Kristens Omsorgsarbejde, Vejle.
 10. Opløsning
  Hverken bestyrelsesmedlemmer eller øvrige medlemmer af foreningen hæfter personligt for foreningens forpligtelser. Opløsningen kan kun besluttes, såfremt % af samtlige stemmeberettigede stemmer herfor. Kan dette ikke opnås, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer kan opløse foreningen.Ved opløsning af foreningen kan evt. formue ikke udbetales til medlemmerne, men skal efter afvikling af al gæld bruges i overensstemmelse med foreningens formålsparagraf.
 11. Ikrafttræden
  De ændrede vedtægter er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 21. marts 2017 og erstatter alle tidligere udgaver af vedtægter.

Underskrifter